Statut CWEiR

STATUT

(ustanowiony przez Walne Zebranie Członków ze zmianami
w dniu 30.12.2014 r.)

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę Centrum Wspierania Edukacji i Rozwoju i w dalszej części Statutu zwane jest CWEiR. Stowarzyszenie jest samodzielną organizacją posiadającą osobowość prawną.

§2

Terenem działania CWEiR jest Rzeczpospolita Polska. Siedzibą CWEiR jest miasto Bydgoszcz.

§3

CWEiR jest zarejestrowane i działa zgodnie z ustawą Prawo o Stowarzyszeniach.

§4

CWEiR może być członkiem krajowych oraz międzynarodowych stowarzyszeń o takim samym bądź zbliżonym charakterze.

§5

CWEiR posiada pieczęć, wyróżniający go znak, odznakę organizacyjną oraz może posiadać sztandar.

§6

CWEiR opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków, może jednak zatrudniać pracowników
do prowadzenia własnych spraw.

§7

CWEiR może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ II CELE, ZADANIA CWEiR I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§8

Celem Stowarzyszenia CWEiR jest działanie na rzecz integracji i rozwoju lokalnego środowiska społecznego, poprzez wspieranie inicjatyw społecznych w następujących obszarach: kultura, oświata, edukacja, ochrona środowiska, prawa człowieka, ochrona zdrowia, rozwój regionalny i lokalny, pomoc społeczna a w szczególności:

1. Wszechstronne wspieranie społecznej aktywności obywateli na rzecz edukacji, oświaty i ochrony zdrowia.

2. Inicjowanie organizowania form wypoczynku i organizacji czasu pozaszkolnego w szkołach i poza nimi.

3. Wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych wobec takich grup społecznych jak: osoby niepełnosprawne, seniorzy, bezdomni, bezrobotni, dzieci, kobiety oraz innych.

§9

CWEiR realizuje swoje cele poprzez:

 1. Działalność oświatową: prowadzenie placówek oświatowych oraz świetlic opiekuńczych, profilaktycznych, socjoterapeutycznych,
 2. Współpracę z władzami, organami administracji państwowej i samorządowej w zakresie prawodawstwa, rozporządzeń wykonawczych dotyczących problematyki objętej zakresem działania CWEiR, a także udział w realizacji zadań zleconych przez te organy organizacjom pozarządowym,
 3. Przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom (alkoholizm, narkomania) wśród grup podwyższonego ryzyka poprzez promocję zdrowego trybu życia i prowadzenie programów profilaktycznych, socjoterapeutycznych.
 4. Tworzenie programów modelowych kreatywnej oraz akcydentalnej edukacji dla żłobków, przedszkoli, szkół i ośrodków edukacyjnych, a także prowadzących działalność kulturową;
 5. Organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, rehabilitacyjnych, rekreacyjnych i ekologicznych
 6. Organizację czasu wolnego: wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych, szczególnie defaworyzowanej, niepełnosprawnej i potrzebującej pomocy,
 7. Organizowanie konkursów, wystaw, olimpiad, kursów, seminariów, kolonii, obozów wypoczynkowych
  i szkoleniowych, itp.
 8. Organizację imprez sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych (kolonie sportowe, olimpiady sportowe, biegi uliczne itp.) mających na celu upowszechnianie sportu i ukazanie jego roli w życiu człowieka,
 9. Prowadzenie działalności wydawniczej.

ROZDZIAŁ III CZŁONKOWIE CWEiR, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§10

Członkowie CWEiR dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych.

§11

Członkiem zwyczajnym CWEiR może być każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej, które aprobuje cele i zasady zawarte w Statucie CWEiR, i zobowiązuje się płacić składkę członkowską w wysokości ustalonej przez Zarząd CWEiR.

§12

Nabycie członkostwa zwyczajnego następuje po złożeniu pisemnej deklaracji członkowskiej
przez zainteresowanego i podjęciu uchwały o przyjęciu przez Zarząd CWEiR.

§13

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością CWEiR,
która zadeklaruje poparcie finansowe i zostanie przyjęta na podstawie pisemnej deklaracji przez Zarząd CWEiR.

§14

Członkiem honorowym CWEiR może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów statutowych CWEiR. Członkostwo honorowe nadawane jest w drodze uchwały przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu CWEiR.

§15

Członek zwyczajny CWEiR ma prawo:

1. wybierać i być wybieranym, zgodnie z obowiązującymi zasadami wyborczymi do wszystkich władz CWEiR,

2. uczestniczyć w kształtowaniu programu działania i brać udział w jego realizacji,

3. Uczestniczyć w działalności CWEiR, swobodnie wypowiadać swoje poglądy, oceniać działalność organizacji
i członków władz CWEiR, żądać odpowiedzi na zgłaszane wnioski i postulaty,

4. Korzystać z urządzeń i pomocy do realizacji celów określonych w niniejszym Statucie,

5. Korzystać z pomocy i obrony w istotnych sprawach osobistych, domagać się od władz CWEiR pomocy
w ich rozwiązaniu,

6. Nosić odznakę organizacyjną CWEiR.

§16

Osoby prawne będące członkami wspierającymi CWEiR działają za pośrednictwem upoważnionych przedstawicieli.

§17

Członkom wspierającym i honorowym przysługują takie same uprawnienia jak członkom zwyczajnym z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

§18

Członkowie honorowi CWEiR są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.

§19

Do obowiązków członka CWEiR należy:

1. Aktywne uczestnictwo w realizacji celów i zadań statutowych,

2. Branie czynnego udziału w pracach CWEiR,

3. Dbanie o dobre imię CWEiR,

4. Reprezentowanie stanowiska CWEiR i interesu członków,

5. Przestrzeganie postanowień Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach, Statutu, regulaminu oraz uchwał statutowych władz CWEiR,

6. Regularne opłacanie składek członkowskich.

§20

Członkostwo wygasa przez:

1. Dobrowolne pisemne zgłoszenie wystąpienia z CWEiR,

2. Skreślenie przez Zarząd CWEiR w przypadku nieopłacania składek członkowskich przez okres 6 miesięcy,

3. Wykluczenie na podstawie uchwały Zarządu CWEiR w przypadku nieuczestniczenia w życiu i działalności CWEiR, nieprzestrzegania postanowień Statutu, uchwał władz CWEiR, i zasad współżycia społecznego. Skreślonemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków CWEiR,

4. Utratę zdolności do czynności prawnych,

5. Śmierć członka CWEiR.

§21

Za wzorową postawę członek CWEiR może być wyróżniony. Szczegółowe zasady i tryb przyznawania wyróżnień określi Zarząd CWEiR.

§22

Wobec członków CWEiR naruszających postanowienia Statutu, uchwały władz CWEiR oraz zasady współżycia społecznego mogą być stosowane kary organizacyjne: upomnienie, nagana oraz w szczególnie rażących przypadkach wykluczenie z CWEiR.

§23

Kary organizacyjne w postaci upomnienia, nagany oraz wykluczenia wymierzane są przez Zarząd CWEiR
w formie uchwały.
Od decyzji Zarządu CWEiR o wymierzeniu kary organizacyjnej albo o skreśleniu z listy członków z powodu nieopłacania składek przysługuje zainteresowanemu prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków CWEiR.

Od orzeczenia Walnego Zebrania Członków CWEiR przysługuje zainteresowanemu prawo wniesienia odwołania do sądu powszechnego właściwego do rozpatrywania tych spraw.

§24

Odwołania od decyzji Zarządu CWEiR, o których mowa w §23 będą rozpatrywane przez Walne Zebranie Członków CWEiR, tylko wtedy, gdy zostaną złożone na piśmie w ciągu 30 dni od daty doręczenia decyzji zainteresowanemu.

§25

Tryb i zasady wymierzania kar określi Zarząd CWEiR w formie uchwały.

ROZDZIAŁ IV WŁADZE CWEiR

§26

1. Władzami CWEiR są:

a) Walne Zebranie Członków,

b) Zarząd

c) Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja władz CWEiR trwa 4 lata.

3. Wybór władz odbywa się w głosowaniu jawnym.

4. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne bądź nadzwyczajne.

§27

1. Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd przynajmniej raz w roku,

2. Walne Zebranie Członków zwołuje również Zarząd na wniosek 1/3 członków CWEiR,

3. Decyzje Walnego Zebrania Członków dotyczące spraw personalnych zapadają w głosowaniu tajnym.

§28

O terminie Walnego Zebrania Członków oraz proponowanym porządku obrad Zarząd zawiadamia członków CWEiR co najmniej na 14 dni przed terminem.

§29

Nadzwyczajne Zebranie Członków jest zwoływane najpóźniej miesiąc od podjęcia uchwały.

§30

Nadzwyczajne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§31

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1. Uchwalenie kierunków działania CWEiR,

2. Rozpatrywanie i załatwianie sprawozdań z działalności statutowych władz CWEiR oraz decyzje o udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi. Każdy przypadek nieudzielania absolutorium ustępującemu członkowi powoduje zakaz pełnienia funkcji we władzach CWEiR przez okres następnej kadencji,

3. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

4. Nadawanie tytułu członka honorowego

5. Uchwalenie zmian statutowych,

6. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu CWEiR oraz o przeznaczeniu jego majątku,

7. Rozpatrywanie odwołań odnośnie skreślenia lub wykluczenia członków przez Zarząd,

8. Rozpatrywanie innych spraw niezastrzeżonych do kompetencji innych władz.

§32

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków, a w drugim terminie posiedzenia, zwołanym 30 minut po pierwszym terminie, przy obecności co najmniej 1/4 członków.

§33

Zarząd CWEiR składa się z 2 członków:

a) Prezesa            b) Skarbnika,

§34

1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności 1/2 ogólnej ilości członków,

2. W razie równości głosów przy podjęciu uchwały decyduje głos prezesa, a w przypadku jego nieobecności prowadzącego zebranie,

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.

§35

Do kompetencji Zarządu należy:

1. Reprezentowanie CWEiR na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

2. Kierowanie bieżącą działalnością CWEiR, realizowanie jego zadań zgodnie ze Statutem oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków,

3. Uchwalanie planów przedsięwzięć i czuwanie nad ich realizacją,

4. Uchwalanie preliminarzy budżetowych,

5. Zarządzanie posiadanym majątkiem,

6. Opracowanie materiałów na Walne Zebranie Członków, w tym dotyczące budżetu i finansów,

7. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków,

8. Zaciąganie zobowiązań i zawieranie umów w imieniu CWEiR,

9. Zwoływanie Walnych Zebrań,

10. (wykreślono)

§36

Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Towarzystwa.

1. Składa się z 3 członków,

2. Wybiera spośród siebie przewodniczącego,

3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów przy obecności trzech członków.

§37

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1. Przeprowadzanie kontroli całokształtu działalności CWEiR ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej,

2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z kontroli,

3. Składanie na piśmie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków i występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępujących władz CWEiR.

4. Udział przedstawiciela Komisji Rewizyjnej na posiedzeniach Zarządu CWEiR z głosem doradczym.

§38

W przypadku wakatu w składzie Zarządu CWEiR bądź Komisji Rewizyjnej nieprzekraczającego 1/3 ilości członków organu reprezentacji bądź nadzoru, jego uzupełnienie następuje spośród kandydatów, którzy ubiegali się o tę funkcję na Walnym Zebraniu Członków i uzyskali w kolejności najwyższą ilość głosów. W innym przypadku uzupełnienia we władzach CWEiR dokonuje Walne Zebranie Członków.

ROZDZIAŁ V MAJĄTEK CWEiR

§39

Majątek CWEiR stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

Na fundusze składają się:

1. Składki członkowskie,

2. Dotacje, darowizny, zapisy, spadki,

3. Wpływy z działalności statutowej,

4. Wpływy z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie odrębnych przepisów,

5. Dochody z majątku CWEiR i ofiarności publicznej,

6. Inne dochody.

§40

CWEiR prowadzi działalność finansową i rachunkowość według obowiązujących przepisów. Formy, tryb postępowania prowadzenia rachunkowości określają odrębne przepisy prawne.

§41

Do zawierania umów, zaciągania zobowiązań majątkowych i finansowych, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli w imieniu CWEiR wymagany jest Prezes Zarządu lub Skarbnik Zarządu.

ROZDZIAŁ VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§42

Uchwały wszystkich władz CWEiR, z wyłączeniem przypadków odmiennie uregulowanych są podejmowane
w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

§43

Zmiany w Statucie przyjmuje Walne Zebranie Członków CWEiR przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowanie, większością 2/3 głosów.

§44

Rozwiązanie CWEiR lub jego połączenie z inną organizacją uchwala Walne Zebranie Członków CWEiR większością 3/4 głosów w obecności 3/4 członków mających prawo głosu.

§45

Walne Zebranie Członków podejmując uchwałę o rozwiązaniu CWEiR określi sposób przeprowadzenia likwidacji, podejmie uchwałę o przeznaczeniu majątku CWEiR.