Cele CWEiR

Celem Stowarzyszenia CWEiR jest działanie na rzecz integracji i rozwoju lokalnego środowiska społecznego, poprzez wspieranie inicjatyw społecznych w następujących obszarach: kultura, oświata, edukacja, ochrona środowiska, prawa człowieka, ochrona zdrowia, rozwój regionalny i lokalny, pomoc społeczna a w szczególności:

1. Wszechstronne wspieranie społecznej aktywności obywateli na rzecz edukacji, oświaty i ochrony zdrowia.
2. Inicjowanie organizowania form wypoczynku i organizacji czasu pozaszkolnego w szkołach i poza nimi.
3. Wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych wobec takich grup społecznych jak: osoby niepełnosprawne, seniorzy, bezdomni, bezrobotni, dzieci, kobiety oraz innych.

CWEiR realizuje swoje cele poprzez:

 1. Działalność oświatową: prowadzenie placówek oświatowych oraz świetlic opiekuńczych, profilaktycznych, socjoterapeutycznych,
 2. Współpracę z władzami, organami administracji państwowej i samorządowej w zakresie prawodawstwa, rozporządzeń wykonawczych dotyczących problematyki objętej zakresem działania CWEiR, a także udział w realizacji zadań zleconych przez te organy organizacjom pozarządowym,
 3. Przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom (alkoholizm, narkomania) wśród grup podwyższonego ryzyka poprzez promocję zdrowego trybu życia i prowadzenie programów profilaktycznych, socjoterapeutycznych.
 4. Tworzenie programów modelowych kreatywnej oraz akcydentalnej edukacji dla żłobków, przedszkoli, szkół i ośrodków edukacyjnych, a także prowadzących działalność kulturową;
 5. Organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, rehabilitacyjnych, rekreacyjnych i ekologicznych
 6. Organizację czasu wolnego: wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych, szczególnie defaworyzowanej, niepełnosprawnej i potrzebującej pomocy,
 7. Organizowanie konkursów, wystaw, olimpiad, kursów, seminariów, kolonii, obozów wypoczynkowych
  i szkoleniowych, itp.
 8. Organizację imprez sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych (kolonie sportowe, olimpiady sportowe, biegi uliczne itp.) mających na celu upowszechnianie sportu i ukazanie jego roli w życiu człowieka,
 9. Prowadzenie działalności wydawniczej.